ล่า ทมยันตี

ISBN:

Published:


Description

ล่า  by  ทมยันตี

ล่า by ทมยันตี
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | | ISBN: | 9.25 Mb

“คนทีไมเคยขมขืนจากการถูกขมเหงรังแก จะไมมีพิษรายตกตะกอนอยูในหัวใจ คนเหลานันจะอางถึงเมตตาธรรม การกลับตัวกลับใจไดรอยแปด จนกวาเขาจะรูรสแหงความขมขืน นันเขาจึงจะรูวา…เขาตองการเหนการตอบแทนทีสาสมอยางไร” ลาเปนบทประพันธหนึงในจำนวนหลายเรืองของทมยันตีทีมีเนืMore“คนที่ไม่เคยขมขื่นจากการถูกข่มเหงรังแก จะไม่มีพิษร้ายตกตะกอนอยู่ในหัวใจ คนเหล่านั้นจะอ้างถึงเมตตาธรรม การกลับตัวกลับใจได้ร้อยแปด จนกว่าเขาจะรู้รสแห่งความขมขื่น นั้นเขาจึงจะรู้ว่า…เขาต้องการเห็นการตอบแทนที่สาสมอย่างไร” ล่าเป็นบทประพันธ์หนึ่งในจำนวนหลายเรื่องของทมยันตีที่มีเนื้อหาปลอบประดลมหัวใจและซับน้ำตาให้กับลูกผู้หญิงด้วยกัน แม้โครงเรื่องจะแตกต่างไปจาก รอยมลทิน,โซ่สังคม,อันธการ,เพลงชีวิต หรือบาป แต่การถามหาความยุติธรรมระหว่างชีวิตต่อชีวิต ระหว่างเพศต่อเพศ และระหว่างกันต่อกัน รวมทั้งภารกิจของคนเป็นแม่ ภาระหนักของลูกผู้หญิง ก็ยังปรากฏชัดดุจเป็น “เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกัน” ของบทประพันธ์เหล่านี้ ถ้อยคำอันเป็นเหตุเป็นผลจนเป็น “วิถีแห่งการล่า” ผู้ที่ไม่ขมขื่นย่อมยากจะรู้รสชาติแห่งความขมขื่น นั้น ย่อมเป็นสัจจะข้อหนึ่ง ผู้ที่ “อดทนสูง” ก็ย่อม “ทน” ต่อรสแห่งความขมขื่นได้สูงกลืนความขมขื่นย้อนคืนสู่หัวใจ…และให้มันสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นและ “มนุษย์ที่เป็นแม่” นั้น เป็น…และเป็นได้ยิ่งกว่านั้น ยอม…และยอมเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อลูก รัก…และรักลูกยิ่งกว่าชีวิตตัวเสียอีก เมื่อครั้งนี้ ผู้ถูกกระทำคือ ลูก!

หากวันนี้ ผู้ที่ยับเยินเป็นซากไร้ชีวิตคือ…สิ่งอันรักยิ่งกว่าหัวใจตัวเอง ครั้งนี้ วันนี้…”เธอจึงต้องการเห็นการตอบแทนที่สาสม” ใครจะ “วิ่ง” ยังไงก็ตามทีเถิด แต่…ฉันกำลังเล่นเกมของฉัน เกม…ที่จะไม่ยอมให้ใครวิ่งหนีออกไปจากแวดวงได้เลยสักคนเดียว เรา…แม่ลูก…เคยวิ่งหนีชีวิตตลอดมา เราเคยแต่เป็นเหยื่อสำหรับถูกล่า ทว่า…บัดนี้…ฉันจะเปลี่ยนมาเล่นข้างเป็นฝ่าย “ล่า” บ้าง ยุติธรรมดีมิใช่หรือ เพราะกีฬาทุกชนิดย่อมมีการเปลี่ยนข้าง มีแพ้ มีชนะ และแม่รุ่งฤดีอีกแหละ ที่สัญญากับฉันว่า… “คราวนี้เราชนะ ได้ยินไหม…คราวนี้เราจะชนะ” ยุติธรรม ฤาอยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทั้งหลายตอบข้า!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ล่า":


tribos.pl

©2008-2015 | DMCA | Contact us